POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA u svezi Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_ZD/slike/Banner admin.jpg

Testiranje će se održati u ponedjeljak, 20. lipnja 2022. godine u 09 sati u prostorijama Policijske uprave zadarske na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 30 u Zadru   

Foto: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zadarsku - objavljenog dana 25.05.2022. godine u „Narodnim novinama” broj 58/2022., na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave zadarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova
            Policijsku upravu zadarsku za sljedeća radna mjesta:

 
  1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
            Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale
            STRUČNI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
            - 1 izvršitelj
 
  1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
           Odjel materijalno-financijskih poslova
           STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE TEKUĆEG ODRŽAVANJA
           - 1 izvršitelj
 
koje će se održati dana 20. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 30 u Zadru i to s početkom u 09.00 sati.

KANDIDATI KOJI UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG NATJEČAJA I KOJI SE POZIVAJU NA TESTIRANJE, O ISTOME ĆE BITI OBAVIJEŠTENI OSOBNO TELEFONOM.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave zadarske
https://zadarska-policija.gov.hr - istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena  putem elektroničke pošte ili poštanskim putem. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj telefona 023/345-320.

 
PRAVILA TESTIRANJA
 
  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
            NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.    

        2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.             
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.

        3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.  

        4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
     
                - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
                - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
                - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
                  testiranje;
                - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
                  koncentraciju kandidata/kinja; 
                - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
                  a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.


  

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 


Na razgovor (intervju) će se pozvati  kandidati/kinje koji su zadovoljili na pisanom testu.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
               
O točnom terminu i mjestu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
                                                                                              Komisija za provedbu javnog natječaja
                                                                              za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
                                                                   u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zadarsku
 
 
 
 


 


Stranica