OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /PU_ZD/grb-policije.jpg
Foto: Ilustracija      
                                                                                                      
           REPUBLIKA HRVATSKA                                                                   
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                         
  POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Broj: 511-18-01-1842/1-2019.
Zadar, 28.10.2019. godine
 
 
            Sukladno članku 61. stavak 11. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 , 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava  zadarska raspisuje
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
      i to na radna mjesta:
 
1.Odjel za upravne poslove
   upravni referent – 1 izvršitelj
- radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
 
2. Služba policije
     daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj
- radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
 
3. Policijska postaja Biograd
    stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
- radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
 
4. Policijska postaja Obrovac
    upravni referent – 1 izvršitelj
- radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit

5. Postaja prometne policije Zadar
    stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
- radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema: gimnazija ili srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
 
 6. Odjel za tehniku
     policijski tehničar za komunikacije – 1 izvršitelj
 -radi zamjene duže vrijeme odsutnoga službenika odnosno do povratka odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
srednja stručna sprema: srednja strukovna škola
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su  propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na oglas navode se  osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice  i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose za svako radno mjesto zasebnu prijavu sa svom traženom dokumentacijom.
 
Obrazac prijave na oglas nalazi se na web stranici Policijske uprave zadarske www.zadarska.policija.gov.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
 
- životopis,
- presliku svjedodžbe o završenoj  srednjoj školi
- dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),
- za cijeli period koji je kao uvjet naveden u oglasu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kanditat/kinja položio/la državni stručni ispit,
- dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko kandidat/kinja ostvaruje takvo pravo.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
POTPUNOM PRIJAVOM smatra se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo po jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
Testiranje za radna mjesta pod rednim brojevima 1.,3.,4.,5. i 6. provodi se u jednoj fazi, a  sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta.
Testiranje za radno mjesto pod rednim brojem 2. provodi se u dvije faze. Prva faza sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, a druga faza sastoji se od provjere znanja i vještina na računalu.
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te pravni izvori za pripremu kandidata/kinje  za testiranje objavit će se na web stranici Policijske uprave zadarskewww.zadarska.policija.gov.hr  istovremeno s objavom oglasa.Na istoj web stranici objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana  prije dana određenog za testiranje.
 
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o  prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom  rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i web stranici Policijske uprave zadarske www.zadarska.policija.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku  od 8 dana od dana objave oglasa  na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno u pisarnici Policijske uprave zadarske  ili poštom na adresu:
 
        MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
            POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
             Ulica bana Josipa Jelačića 30
                    23000 ZADAR
                s naznakom  „za oglas“
 
  Obrazac prijave:
  Prilog Oglasu pogledajte ovdje
  
 
 
                                                                                            
                                                                                                                                      NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE
 
                                                                                                                                                          Anton Dražina
 

Stranica