Oglas za prijam namještenika u radni odnos

Slika /PU_ZD/pu zadarska.JPG

Oglas za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno/određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zadarsku

Foto: Ilustracija                                                                
         REPUBLIKA HRVATSKA                                                
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA                         
  POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Broj:511-18-01-873/1- 2019.
Zadar, 14.05. 2019. godine
 
            Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 4. stavka 3. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj 112/17,12/18 i 2/19 - Dodatak I), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva uprave, Klasa: 112-02/19-01/384, Urbroj: 515-03-01-02/6-19-2 od 12. travnja 2019. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zadarska, objavljuje

 
OGLAS

I) za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zadarsku, Službu pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
na radno mjesto:
 
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Zadar   Djelatnik na tekućem održavanju - domar - 2 izvršitelja
stručni uvjeti: srednja stručna sprema, srednja strukovna škola
 
II) za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zadarsku, Službu pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
na radna mjesta:
 
Odjel materijalno - financijskih poslova, mjesto rada Zadar - Pomoćni djelatnik u kuhinji -1 izvršitelj
Stručni uvjeti: osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Odjel za tehniku, mjesto rada Zadar - Perač vozila -1 izvršitelj
Stručni uvjeti: osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Zadar- Djelatnik na tekućem održavanju - domar - 1 izvršitelj
stručni uvjeti: srednja stručna sprema, srednja strukovna škola
 
Odjel materijalno-financijskih poslova, mjesto rada Srb- Djelatnik na tekućem održavanju – domar - 1 izvršitelj
stručni uvjeti: srednja stručna sprema, srednja strukovna škola
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju dva mjeseca.
 
NAPOMENA: Ukoliko se osoba prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je za svako radno mjesto iz oglasa podnijeti zasebnu prijavu i obvezno navesti mjesto rada i navesti da li je rad na neodređeno ili određeno vrijeme.
 
U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web stranici Policijske uprave zadarske.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili     
   domovnice),
- presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj odnosno srednjoj školi (ovisno o radnom mjestu
   na koje se prijavljuje)
- dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Potpunom prijavom smatra se samo ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, te koja je vlastoručno potpisana.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se putem pošte dostavlja pisana obavijest na adresu navedenu u prijavi ili na adresu elektroničke pošte koju je osoba naznačila u prijavi.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen/a i dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi (poveznica Ministarstvo hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
 
Kandidat/kinja  koji/a se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Postupak po oglasu provodi komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete i čije prijave su pravodobne i potpune te s tim kandidatima obavlja razgovor (intervju).
 
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, bit će poslana  na adresu navedenu u prijavi putem pošte ili na adresu elektroničke pošte koju je osoba naznačila u prijavi.
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se na web stranici PU zadarske, najkasnije pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za osobu koja ne pristupi razgovor (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu na oglas te se neće smatrati kandidatom.
Podaci o plaći i opis poslova objavit će se na web stranici PU zadarske istovremeno s objavom oglasa.
 
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od namjere zasnivanja radnog odnosa.
 
Odluka o izboru kandidata dostavlja se javnom objavom na web stranici PU zadarske, a dostava svim kandidatima se smatra izvršenom osmoga dana od dana javne objave. Protiv odluke o izboru kandidata, kandidat u postupku ima pravo prigovora ministru unutarnjih poslova u roku od osam dana od dana dostave odluke.
 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Policijske uprave zadarske, na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
Ulica bana Josipa Jelačića 30
23000 ZADAR
s naznakom  „Za oglas“
 
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje
 
                                                                                                       N A Č E L N I K
                                                                                                       PU ZADARSKE
                                   
                                                                                                  Anton Dražina


Stranica