e-Usluge MUP-a RH

Za korištenje elektroničkih usluga u sustavu e-Građani potrebno je posjedovati jednu od vjerodajnica (sredstvo prijave u sustav). Ako imate elektroničku osobnu iskaznicu (eOI), korisnik ste internet bankarstva pojedinih banaka, elektroničkih servisa, student, djelatnik visokog učilišta ili djelatnik u zdravstvu već posjedujete vjerodajnicu.
Ne trebate čekati u redovima na šalterima, podnesite zahtjev online!

e-Putovnica - omogućava podnošenje e-zahtjeva za izdavanje putovnice. Potrebna razina autentifikacije: 4
e-Vozačka -omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, dopunu zahtjeva, pregled zahtjeva, aktivacija vozačke dozvole preuzete poštom. Potrebna razina autentifikacije: 4
e-Boravište - e-prijava boravišta hrvatskih državljana omogućava prijavu boravišta hrvatskim državljanima, davanje suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta druge osobe na adresu nekretnine koje je vlasnik/suvlasnik te generiranje i ispis Obrasca suglasnosti stanodavca za prijavu boravišta koji će stanodavac, koji nema mogućnost digitalnog potpisivanja dokumenta, vlastoručno potpisati. Potrebna razina autentifikacije: 4
e-Suglasnost - Suglasnosti i punomoći u postupcima iz djelokruga MUP-a omogućava hrvatskim državljanima (koji posjeduju vjerodajnicu najviše sigurnosne razine4) da elektronskim putem daju svoju suglasnost za: izdavanje putovnice djetetu, izdavanje osobne iskaznice djetetu, prijavu prebivališta djeteta na adresu drugog roditelja, davanje suglasnosti stanodavca za prijavu prebivališta punoljetne osobe na adresu nekretnine kojoj je vlasnik/suvlasnik. Potrebna razina autentifikacije: 4

e-Usluge - Omogućavaju formiranje elektroničkih zapisa iz službenih evidencija MUP-a koji u postupcima pred državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima zamjenjuju najčešće tražena uvjerenja: uvjerenje o prebivalištu, uvjerenje o boravištu te uvjerenje o vlasništvu cestovnih vozila. Potrebna razina autentifikacije: 2
e-Detektivi -omogućava fizičkim osobama predaju zahtjeva za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova privatnog detektiva te predaju zahtjeva za polaganje stručnog ispita. Potrebna razina autentifikacije: 3