Služba za granicu

Prati, analizira usklađuje i organizira provođenje mjera i rješenja pri policijskim poslovima na državnoj granici, aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet na teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama. Prati primjenu propisa o nadzoru i prelaženju državne granice, sigurnosti civilnog zračnog prometa, pomorske policije i poslova sa strancima.

 
Prati i provodi mjere iz područja nezakonitih migracija i područja kontrole i zakonitosti boravka stranaca. 
 
Prati, usmjerava i nadzire rad granične policije na poslovima kontrole prelaska državne granice na cestovnim i želježničkom  graničnim prijelazima. Rukovodi, koordinira i nadzire rad granične policije koja radi na poslovima zaštite kopnenog i morskog dijela državne granice.
 

Radom Službe upravlja voditelj/ca.